Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsusteate eesmärk on teavitada teid sellest, milliseid isikuandmeid töötleb piiratud vastutusega äriühing Bergamo Baltic (edaspidi „Bergamo“), registreerimisnumber 40003355751, ning teavitada ka tehtud töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest, töödeldavate isikuandmete hulgast, töötlemise kestusest ja kaitsemehhanismidest ning samuti isikuandmete meiepoolse töötlemisega seotud teiepoolsetest õigustest.

Käesolev privaatsusteade kehtib isikuandmete kohta, mille oleme saanud otse teilt endalt veebisaidil bergamoeyewear.ee registreerudes.

Kui teie isikuandmete kogumine ei tugine teatud konkreetsetele õigussätetele või lepinguliste suhetega kehtestatud meievahelistele kohustuste ja õiguste täitmisele, peame teie otsust (meile oma isikuandmeid edastada) vabatahtlikuks. Seega, kui te ei soovi meile oma isikuandmeid edastada, ei kaasne sellega mingeid negatiivseid tagajärgi, kuid palun võtke arvesse, et teatud juhtudel, kui meil ei õnnestu teie isikuandmeid saada, on võimalik, et meil ei ole võimalik teile teenuseid osutada või nende sobivat kvaliteeti tagada.

Tagamaks meiepoolne vastutus isikuandmete nõuetekohase töötlemise kontekstis, jälgime regulaarselt meiepoolset isikuandmete töötlemist. Seetõttu jätame endale õiguse mis tahes ajal käesolevat privaatsusteadet ühepoolselt muuta, et kirjeldada meie isikuandmete töötlemistoimingute mis tahes muudatusi.

 

KELLEL ON ÕIGUS TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDA JA KELLELE TEIE ISIKUANDMEID VÕIDAKSE EDASTADA?

Teie isikuandmeid on õigus töödelda ettevõttel Bergamo, keda peetakse isikuandmete töötlejaks isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses ja kelle kontaktandmed on järgmised:

 • Juriidiline aadress: Brīvības gatve 293A-2, Riia, LV-1006, Läti;
 • E-post: [email protected]

Isikuandmeid töödeldakse ainult ELi/EMP territooriumil ja neid ei edastata mujale.

 

MIDA ME TEIE ISIKUANDMETE KAITSMISEKS TEEME?

Hoolitseme selle eest, et alati tagada teie isikuandmete turvalisus ja nende töötlemine vastavalt kehtivatele seadustele ja parimatele tavadele.

Kasutame erinevaid tehnoloogilisi ja korralduslikke menetlusi, mis aitavad tagada töödeldavate isikuandmete piisava kaitse, tagamaks, et teie isikuandmete juurdepääs on vaid volitatud isikutel ja et vältida isikuandmete volitamata töötlemist.

 

MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME JA MIS PUHKUDEL JA EESMÄRKIDEL ME SEDA TEEME?

Olenevalt meie tegevusest võime töödelda isikuandmete järgmisi kategooriaid: kontaktandmed (nt nimi, perekonnanimi, e-post jne), mis on vajalikud kaupade ostmiseks veebisaidil registreerumiseks.

Kui teie isikuandmete töötlemine tugineb meie õiguslikele huvidele, hindame võimalikku mõju teie õigustele ja vabadustele ning tagame, et meie õiguslik huvi teie isikuandmete töötlemiseks ei mõjutaks negatiivselt teie õigusi ja vabadusi.

Meil on õigus isikuandmeid kasutada käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel.

 

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Töötleme teie isikuandmeid ainult seni, kuni meil on selleks seaduslik alus või kuni kehtivad meile siduvad muud tingimused. Teie isikuandmete säilitamise kestust võivad näiteks mõjutada järgmised asjaolud:

 • õigusaktides sätestatud kord, mida järgides saame rakendada oma seaduslikke (õigustatud) huve (nt esitada vastuväiteid või esitada kohtus hagi);
 • kehtib juriidiline kohustus säilitada isikuandmeid teatud aja jooksul;
 • kuni kehtib isikuandmete vastava töötlemise nõusolek, v.a juhul, kui teie isikuandmete töötlemiseks esineb muu õiguslik alus.

Kui teie isikuandmete töötlemise nimetatud tingimused kaovad, teie isikuandmed kustutatakse/hävitatakse ja/või muudetakse anonüümseks.

 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Isikuandmete asjakohase töötlemise tagamiseks on teil mitmed õigused, mida võite kasutada oma isikuandmete suhtes. Oma õiguste kasutamiseks võtke palun meiega ühendust, kasutades käesolevas privaatsusteates esitatud kontaktandmeid.

Juurdepääs teie isikuandmetele

Teil on õigus paluda teavet teiega seonduvatest isikuandmetest, mida me töötleme.

Teie isikuandmete parandamise õigus

Kui leiate, et meie poolt töödeldavad teie isikuandmed ei ole õiged, täielikud või asjakohased, on teil õigus paluda oma isikuandmete uuendamist või parandamist.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Kui soovite tühistada meie e-uudiskirja saamise nõusoleku, võite järgida saadud e-kirjas esitatud juhiseid või võtta meiega ühendust.

Õigus esitada vastuväiteid või piirata isikuandmete töötlemist

Kui töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud (seaduslike) huvide alusel, on teil õigus esitada meiepoolse isikuandmete töötlemise vastuväiteid.

Kui oleme saanud teie vastuväiteid meiepoolsele isikuandmete töötlemisele, tuginedes meie õiguslikele (seaduslikele) huvidele, ei töötle me enam teie isikuandmeid või piirame nende töötlemist, välja arvatud juhul, kui saame põhjendada teie isikuandmete töötlemist meie asjakohaste õiguslike (seaduslike) huvidega või meie õigusega kaitsta oma õigusnõudeid.

Kui te leiate, et teie isikuandmed, mida me töötleme, on ebatäpsed või meiepoolne isikuandmete töötlemine ei ole õiguspärane, võite paluda meiepoolset isikuandmete töötlemist piirata.

Palun arvestage sellega, et juhul, kui teie isikuandmete töötlemist piiratakse, esineb võimalus, et me ei saa tagada kõiki teile kättesaadavaid toiminguid, sh on võimalik, et te ei saa meie pakutavaid kõiki hüvesid.

Õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist

Kui leiate, et teie isikuandmed ei ole meile enam vajalikud nendeks eesmärkideks, milleks need saadi, või olete oma nõusoleku tagasi võtnud või muudel asjaoludel, saate paluda oma isikuandmed kustutada.

Palun arvestage sellega, et saame kustutada teie isikuandmeid ainult nendel juhtudel, kui meid ei seo kohustus säilitada teie isikuandmeid konkreetseteks õigusaktides sätestatud eesmärkideks või kui meil ei ole muud õiguslikku alust teie isikuandmete töötlemiseks.

Õigus paluda isikuandmete ülekandmist

Teil on õigus saada oma isikuandmeid, mille olete edastanud ja mida töödeldakse nõusoleku ja lepingu täitmise alusel, kirjalikult või mõnel sagedamini kasutataval elektroonilisel kujul. Kui see on tehniliselt võimalik, saame teie palve alusel teie isikuandmeid edastada ka mõnele teisele teenuseosutajale.

Õigus esitada kaebusi meiepoolse isikuandmete töötlemise kohta

Kui olete arvamusel, et meiepoolne isikuandmete töötlemine rikub teie õigusi, võite meile alati vastavasisulise kaebuse esitada. Vaatame teie kaebuse läbi ja esitame vastuse õigusaktides sätestatud tähtaegu järgides.

Teil on õigus esitada kaebus ka Läti Vabariigi andmekaitseinspektsioonile:

 • saates oma kaebuse e-posti teel aadressile: [email protected]
 • või pöördudes isiklikult Läti andmekaitseinspektsiooni poole aadressil Tatari 39, Tallinn 10134.

 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

E-poe Bergamo Eyewear isikuandmete vastutav töötleja on BERGAMO BALTIC, registrikood 40003355751, Brīvības gatve 293A - 2, Rīga, LV-1006, +371 67289890

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi;
 • kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
 • maksja ja kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Küpsiste kasutamise ja salvestamise kohta saate lähemalt lugeda SIIT.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 

Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele

Kaupmees hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

Tarnijad - tellimuste edastamiseks kliendini:

 • DPD

Maksevahendajad - tellimuste eest tasumiseks:

 • Swedbank
 • SEB
 • LHV
 • PayPal
 • Makecommerce

Statistika kogumine - info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse - Magento serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele - isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

E-poes salvestatud isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi e-poes enda kontol. Kui ost on sooritatud külalisena (ilma kasutajakontota), siis saab isikuandmete kohta päringu esitada [email protected]

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta saates e-mail [email protected]

 

Säilitamine

E-poe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui e-poes on ost sooritatud külalisene (ilma kasutajakontota), siis säilitatakse isikustatud ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

 

Kustutamine

E-poodi salvestatud konto ja info kustutamiseks tuleb saata soov e-mailile [email protected] Muude isikuandmete kustutamise kohta saate päringu esitada andmete [email protected] Andmete kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 

Ülekandmine

Muude isikuandmete ülekandmise kohta saate päringu esitada andmete päringu [email protected] Andmete ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul, kus klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

 

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes, igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]). Tarbijakaitse komisjon ja ODR platvorm

© Bergamo 2023. Kõik õigused kaitstud.
Website development: